top of page
Öz Avukatlık Logosu

İcra Ve İflas Hukuku

          Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize İcra ve İflas  Hukuku alanında;

 • İcra Ceza davaları

 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar

 • Her türlü ilamlı, ilamsız, kambiyo  ve ipoteğin paraya çevrilmesi takipleri

 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

 • Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi

 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davası

 • İflas davaları

 • İflasın ertelenmesi davaları

 • İhalenin feshi davaları

 • Haciz işlemleri

 • İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması

 •  İtiraz ve itirazın iptali davaları

 • İstirdat davaları

 •  Menfi tespit davaları

 • Tasarrufun iptali davaları

 • İcra ihalelerine katılma

 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,

 • İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi

 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi

 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi

 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

 • Şirket kurtarma çalışmaları

 • Sıra cetveline itiraz davaları

 • Hapis hakkı

 • Araç, menkul ve gayrimenkullere ilişkin cebri satışlar

 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

bottom of page