top of page
Ara
  • Öz&Partners Avukatlık ve Danışmanlık

Anonim Şirket Ortaklarının Şirketin Vergi Borçlarından Şahsi Sorumluluğu

Anonim Şirket Ortakları Nelerden Sorumludur?

Anonim şirketlerde yer alan ortaklar, Ticaret Kanununa göre, şirketin özel borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Anonim Şirket Ne Şekilde Borçlanabilir?

Anonim şirketin iki tür borcu olabilir:

1-) Ticari faaliyetler kapsamında ticari borç;

Örneğin şirketin doğalgaz faturası, bankaya kredi borcu, bir mal satın alınması karşılığında ödeme borcu, şirkette çalışan işçilerin maaşları vb.

2-) Vergi ve SGK borçları

Örneğin kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, çalışanların SGK prim borçları vb.

Anonim Şirket Ortakları Şirketin Vergi Borçlarından Şahsen Sorumlu Mudur?

Anonim şirket ortaklarının şirketin kamu borçları açısından, ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye dışında hiçbir sorumlulukları yoktur. Şirket mal varlığından alınmayan kamu borçlarından sorumluluk ise yönetim kurulu üyelerine aittir. Yönetim kurulu üyeleri, şirketin kamu borçları dolayısıyla ikinci derecede, bir başka deyişle şirket mal varlığından tahsil edilememesi kaydıyla şahsi mal varlıklarıyla da sınırsız ve müteselsil olarak sorumludurlar.

Başka bir deyişle Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları (pay sahipleri) sadece şirkete taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Bu ortaklar, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumlu olur, bunun ötesinde bir sorumlulukları söz konusu değildir.

Kısacası şirkete taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemeyen yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağı, şirketin özel borçlarından da kamu borçlarından da hiçbir şekilde sorumlu tutulamamaktadır. Ancak ortağın yönetim kurulu üyesi olması halinde durum değişmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, şirket ortağı aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olabilmektedir. Dolayısıyla yönetim kurulu üyesi olması halinde anonim şirket ortağı da şirketin vergisel borçlarından tüm malvarlığı ile müteselsilen sorumlu tutulabilmektedir.


Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Borçlarından Sorumlu Olma Şartları Nelerdir?

Anonim şirketler vergi cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi, SGK prim borcu gibi kamu alacaklarının ödenmemesi halinde vergi dairesi tarafından takibe girmektedir. Bu takip sonucunda kamu alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememiş olması veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekir.

Anonim şirket yönetim kurulu üyesi adına takip işlemlerinin başlatılabilmesi için;

- şirket hakkında yapılan takipte hiç mal bulunmaması,

- bulunan malların satış bedellerinin kamu alacağını karşılamaması,

- şirket hakkında iflas kararı verilmiş olması ve iflas sonucunda malların toplam miktarı itibarıyla alacağın tamamının masadan karşılanamayacağının anlaşılması,

- şirketin ticareti terk nedeniyle adresinde bulunamaması gibi nedenlerin mevcut olması gerekmektedir.

Tüm bu şartların sağlanması halinde yönetim kurulu üyesi, şirketin vergi borçlarından şahsi malvarlığı ile sorumlu olmaktadır.

Örnek üzerinden gitmek gerekirse, bir anonim şirketin vergi dairesine 100.000 TL vergi borcu olduğunu varsayılsın. Bu vergi borcu şirket tarafından ödenmediği zaman vergi dairesi şirketin malvarlığını araştırır. Araştırma sonucunda taşınmaz, araç, banka hesabında para bulunmadığı ortaya çıkarsa, bu durumda şirketin yönetim kurulu üyeleri, borcun tamamı için müteselsilen sorumlu tutulur.

Sonuç

Sonuç olarak anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, yukarıda açıklanan şartların mevcut olması halinde şirketin ödenmeyen vergi borçlarından şahsi malvarlıklarıyla sorumlu tutulmaktadır. Bu sebeple anonim şirket kurulurken, anonim şirket yönetim kurulu üyesi seçilirken konunun uzmanı bir avukatın hukuki yardımından faydalanılması, şirketin işlemlerinin yürütülmesinde de bir avukattan danışmanlık hizmeti alınması şirket ve yönetim kurulu üyeleri için faydalı olacaktır. Ayrıntılı bilgi için www.ozavukatlik.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Öz Avukatlık ve Danışmanlık info@ozavukatlik.net

Commenti


bottom of page