top of page
Ara
  • Öz&Partners Avukatlık ve Danışmanlık

Şirketlerde Sermaye Nasıl Belirlenmelidir Ve Ortakların Sorumlulukları?


A) Şirket Türlerine Göre Asgari Sermaye

Bilindiği üzere limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10.000.-TL ve anonim şirketlerde ise 50.000.-TL’dir.


  1. Yabancı çalıştırma izni almak için anonim şirketlerde 100 bin TL

  2. Banka kurmak için 30 milyon TL

  3. GMYO şirketi kurmak için 30 milyon TL

  4. Doğalgaz depolama şirketi kurmak için 27 milyon 047 bin 116 TL


Şirket açılışı yapmak isteyen pay sahipleri en az yukarıda belirtilen tutarları sermaye olarak göstermek zorundadırlar.6012 sayılı Türk Ticaret Kanuna madde 585’e göre Limited şirketlerde Şirketin tescilinden belirtilen sermayenin 24 ay içinde şirkete konulması gerekmektedir. Anonim Şirketlerde ise tescil aşamasında belirlenen sermayenin %25 i daha sonra en geç 24 ay içinde geriye kalan %75 i şirkete konulması ve sermayenin tamamlanması gerekmektedir.


B) Şirket Sermayesini Belirleme

Şirket kurarken, ticari faaliyetinize göre sermaye belirlemeniz gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunun belirlediği asgari miktarlardan daha fazla sermaye göstermek isterseniz, ticari faaliyetinize göre doğru bir şekilde belirlemeniz ticari hayatınızda güvenilirlik verecektir.


Örneğin 100 000 TL sermaye ile açılan bir şirketseniz ve sermayeniz nakdi veya ayni olarak şirkette bulunuyorsa, 1 000 000 TL sermaye göstererek nakdi veya ayni olarak sermaye borçlusu görülmenizden daha iyi bir durumdur.

Ticari hayatta ortakların sermayeyi yüksek göstermesinin en önemli sebebi bankalardaki kredibilitelerinin yüksek olacağı inancıdır. Ancak hiçbir banka sadece sermayeye dayanarak kredi imkanı vermemektedir.

Birden fazla ortaklı şirketlerde sermaye belirlerlenirken, her ortağın belirtilen sermayeden sorumlu olacağı ve her ortağın diğer ortağa karşı sermaye ödemesiyle ilgili haklarının olacağı unutulmamalıdır.

C) Ortakların Belirlenen Sermayeyi Ödememesi Ve Yaptırımları

Ortakların şirkete karşı durumu ve ortaklarca taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi durumunda ortakların karşılaşacakları yaptırımlar T.T.K.'nun 128 ve 129'inci maddelerinde düzenlenmiştir.


1-Her ortağın, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle, koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur.

2- Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir.

3-Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak davalar için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlar.

4- Zamanında ifa edilmeyen sermaye para ise, 128'inci madde gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, aksine şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede hüküm yoksa, şirketin tescili anından itibaren temerrüt faizi de ödenir.


D) Sonuç

Şirketlerin kuruluş aşamasında ortakların taahhüt ettikleri sermaye borcunu zamanında ve kanunda öngördüğü şekilde ödemekle yükümlüdürler. Sermaye taahhüdü borç olduğu için, sermayeyi ödemeyen ortağa karşı diğer ortakların talep ve dava hakkı bulunmaktadır. Taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi durumunda ortağın ortaklıktan çıkarılması gündeme gelebilecektir. Alanında uzman avukatlardan alınacak danışmanlık ve dava hizmetleri ile bu konuyla ilgili tüm hukuki ihtilaflarınızı hızlı bir şekilde çözüme kavuştarabilirsiniz.

Öz Avukatlık ve Danışmanlık info@ozavukatlik.net

Comments


bottom of page